Stranica tvrtke za prikupljanje i gospodarenjem otpadom

OBAVIJEST o odvozu smeća Sibinj

korisnicima povodom blagdana Tijelovo Dana 03.06.2021. (četvrtak) nećemo vršiti prikup i odvoz korisnog otpada (papir) po redovnom rasporedu na području općine Sibinj, naselja: Slobodnica, Bartolovci, Gromačnik i Završje.

Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir) biti će 10.06.2021. (četvrtak).

Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (plastika) biti će 17.06.2021. (četvrtak).

OBAVIJEST o odvozu smeća Brodski Stupnik

korisnicima povodom blagdana Tijelovo Dana 03.06.2021. (četvrtak) nećemo vršiti prikup i odvoz miješanog komunalnog otpada po redovnom rasporedu na području općine Brodski Stupnik.
Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će
05.06.2021. (subota)

OBAVIJEST o odvozu smeća Bukovlje

korisnicima povodom blagdana Tijelovo Dana 03.06.2021. (četvrtak) nećemo vršiti prikup i odvoz miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, plastika i staklo) po redovnom rasporedu na području općine Bukovlje.

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će 05.06.2021. (subota)

Prikupljanje i odvoz korisnog otpada (papir, plastika i staklo) biti će 10.06.2021. (četvrtak)

OBAVIJEST o promjeni rasporeda Klakar

Poštovani korisnici općine Klakar, Jakob Becker d.o.o. kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada će počevši od 01.04.2021. godine smanjiti učestalost odvoza otpada s dosadašnjih svakotjednih na svaki drugi tjedan sukladno Odluci Općine sve do donošenja Odluke Općine o cijeni obvezne minimalne javne usluge. Odvoz će se vršiti prema sljedećem rasporedu:.
06. travnja 2021.
20. travnja 2021.
04. svibnja 2021.
. 18. svibnja 2021.
01. lipnja 2021.
15. lipnja 2021.
29. lipnja 2021.
06. srpnja 2021.
20. srpnja 2021.
03. kolovoza 2021.
17. kolovoza 2021.
31.kolovoza 2021.
.

OBAVIJEST o promjeni rasporeda Klakar

Poštovani korisnici općine Klakar, Jakob Becker d.o.o. kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada će počevši od 01.04.2021. godine smanjiti učestalost odvoza otpada s dosadašnjih svakotjednih na dva puta mjesečno sukladno Odluci Općine sve do donošenja Odluke Općine o cijeni obvezne minimalne javne usluge.
Odvoz će se vršiti prema sljedećem rasporedu:
06. travnja 2021.
20. travnja 2021.

04. svibnja 2021.
18. svibnja 2021.

08. lipnja 2021.
22. lipnja 2021.

06. srpnja 2021
. 20. srpnja 2021.

03. kolovoza 2021.
17. kolovoza 2021.

OBAVIJEST o odvozu glomaznog smeća Brodski Stupnik


Dana 23.04.2021.god. (petak) odvozi se glomazni otpad s područja Općine Brodski Stupnik.


Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i električni otpad NE ODVOZIMO

OBAVIJEST o odvozu glomaznog smeća Slavonski Šamac

Dana 09.04.2021.god. (petak)odvozi se glomazni otpad s područja Općine Slavonski Šamac.

Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i električni otpad NE ODVOZIMO

OBAVIJEST korisnicima povodom blagdana Uskrsa

Dana 05.04.2021.god. (Uskrsni ponedjeljak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Oriovac, naselja Oriovac i Radovanje. Otpad će se odvoziti tjedan ranije u ponedjeljak 29.03.2021.

Želimo Vam Sretan i Blagoslovljen Uskrs!

OBAVIJEST korisnicima povodom blagdana Uskrsa

Dana 05.04.2021.god. (Uskrsni ponedjeljak)
nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Sikirevci.
Sljedeći odvoz biti će ponedjeljak 12.04.2021.

Želimo Vam Sretan i Blagoslovljen Uskrs!

OBAVIJEST korisnicima povodom blagdana Uskrsa

Dana 05.04.2021.god. (Uskrsni ponedjeljak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općine Slavonski Šamac. .
Sljedeći odvoz biti će ponedjeljak 12.04.2021.

Želimo Vam Sretan i Blagoslovljen Uskrs!

Način određivanja cijene za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Poštovani korisnici naših usluga, ovim putem Vas ukratko želimo upoznati s načinom određivanja cijene za pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Gospodarenje otpadom podrazumijeva skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija zbrinjavanja.
Trgovačko društvo Jakob Becker d.o.o., Vrbska ulica 16, Gornja Vrba, OIB: 61584237142 )davatelj usluge), ovlaštena je pravna osoba koja vrši na području Vaše jedinice lokalne samouprave javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za koju djelatnost posjeduje pravomoćnu dozvolu za gospodarenje otpadom Klasa: UP/I-351-01/14-01/4, Urbroj: 2178/1-03-15-16 od 25.02. 2015. godine koju je izdala Brodsko-posavska županija, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša. Propisi koji reguliraju način pružanja i određivanje cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada jesu:

-Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/2019) - Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017)
-Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« broj 84/2019)
-Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-2492/2017 i dr. od 29. siječnja 2020. godine (Narodne novine br. 14/2020)
- Odluka jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Prema navedenim propisima, Vi ste kao korisnik javne usluge dužni plaćati za korištenje usluge cijenu javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja je formirana je:
- od cijene obvezne minimalne javne usluge koju temeljem čl. 4. st. 1. toč. 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom svojom odlukom određuje jedinica lokalne samouprave (općina ili grad)
- od cijene javne usluge koju davatelj usluge cjenikom određuje na način da visinu jedinične cijene utvrdi ovisno o masi predanog otpada ili volumenu spremnika otpada
- cijena ugovorne kazne koju cjenikom određuje davatelj usluge.

Nakon što jedinica lokalne samouprave (općina ili grad) donese odluku o visini cijene obvezne minimalne javne usluge, davatelj usluge jedinici lokalne samouprave (općini ili gradu) dostavlja prijedlog cjenika na koji treba suglasnost dati izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi (gradonačelnik ili načelnik općine). Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno se očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti na prijedlog cjenika. Ako se izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave ne očituje u navedenom roku, smatra se da je suglasnost dana. Dakle, nakon što izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se cjenik odnosi (gradonačelnik ili načelnik općine) da suglasnost ili propusti očitovati se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje suglasnosti na prijedlog cjenika, cjenik stupa na snagu i primjenjuje se prilikom obračuna i naplate cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od strane davatelja usluge.

Nadamo se da smo ovim kratkim i sažetim prikazom uspjeli Vam razjasniti način na koji se određuje cijena „odvoza smeća“ te tko ju i na koji način utvrđuje.
U modernom svijetu koji proizvodi sve više otpada, koji u otpad odlaže gotovo 80% stvari koje se samo jednom koriste, suočava se s naglim povećanjem otpada što posljedično dovodi do potrebe višestrukog iskorištavanja otpada, smanjenja neiskoristivog otpada i samim time smanjenja onečišćenja okoliša. Republika Hrvatska, pa i Vaša jedinica lokalne samouprave, kao dijelovi zajedničkog europskog prostora dio su toga i takvoga svijeta koji se bori protiv „zatrpavanja smećem“.

Ta borba zahtijeva angažman svakoga od nas da razvrstava korisni od nekorisnog otpada, opasni od neopasnog i dr. te da pojedine vrste otpada ostavlja u posebne spremnike i/ili reciklažna dvorišta s ciljem smanjenja otpada koji se ne može reciklirati. Gospodarenje otpadom općenito, pa i komunalnim, postaje vrlo skupa djelatnost zbog smanjenja resursa za odlaganje otpada i rasta cijene odlaganja otpada koji se ne može reciklirati na odlagalište što sve potencijalno može dovesti i do veće cijene usluge „odvoza smeća“. U tom smislu, što više razdvajamo korisni od nekorisnog otpada, kompostiramo otpad biljnog porijekla, elektronički i drugi opasni otpad odvozimo u reciklažna dvorišta, to će se smanjivati količina miješanog komunalnog otpada iz naših kućanstava i time spriječiti povećanje troškova zbrinjavanja otpada, a posljedično i cijene „odvoza smeća“.

Vaš Jakob Becker d.o.o.

Legenda


Crvena oznaka KOMUNALNI OTPAD
Zelena oznaka KORISNI OTPAD

OBAVIJEST korisnicima povodom Dana domovinske zahvalnosti

Dana 05.08.2020.god. nećemo vršiti odvoz korisnog otpada (papir) na području općine Sibinj u naseljima Sibinj, Jakačina mala, Gregurevići, Grižići, Ravan, Brčino, Čelikovići i Gornji Andrijevci.

Isti će biti pokupljen u petak 07.08.2020. godine

Obavijest korisnicima povodom blagdana Uskrsa


 

Dana 13.04.2020.god. (Uskrsni ponedjeljak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada na području općina Sikirevci, Slavonski Šamac, Oriovac i Sibinj – naselje Gornji Andrijevci. Sav višak otpada možete odložiti u vreću pokraj kante i isti će biti pokupljen 20.04.2020. god. prilikom redovnog pražnjenja.

Preventivne mjere i aktivnosti za suzbijanje koronovirusa u trgovačkom društvu JAKOB BECKER d.o.o.

OBVEZUJUĆE UPUTE ZA VANJSKE PRIJEVOZNIKE – VOZAČE I POSLOVNE PARTNERE

Posjednik otpada koji dovozi odnosno predaje otpad u reciklažno dvorište tvrtke Jakob Becker d.o.o. u Gornjoj Vrbi, Vrbska ulica 16, nakon postupka vaganja vozila s otpadom na ulazu odnosno izlazu iz reciklažnog dvorišta na prateću dokumentaciju obavezan je sam upisati količinu otpada. Navedenu informaciju će dobiti od djelatnika Jakob Becker d.o.o. koji radi na kolnoj vagi. I djelatnik i vozač su obvezni držati udaljenost od najmanje jednog metra, te izbjegavati bilo kakav fizički kontakt (rukovanje, predaja bilo kakve dokumentacije i slično).

VANJSKOM PRIJEVOZNIKU je strogo zabranjeno izlaziti iz vozila u krugu Jakob Becker d.o.o. u Gornjoj Vrbi.
Za bilo kakva dodatna pitanja ili nedoumice slobodno se javite putem mail-a: jakob-becker@sb.t-com.hr, a ukoliko se kod vas pojave bilo kakvi simptomi, molimo vas da na vrijeme obavijestite svog doktora obiteljske medicine i neposredno nadređenog radi daljnjih dogovora oko organizacije posla.


Cjenik odvoza po općinama

Općlna Bebrina – pražnjenje jednom tjedno
Domadnstva – posuda 120 I – 22,42 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 44,83 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Brodski Stupnik- pražnjenje svaki drugi tjedan
Domaćinstva – posuda 120 I – 22,14 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 25,22 kn
spremnik 1100 I – 227,19 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općlna Bukovlje – pražnjenje jednom tjedno
Domaćinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 1-557,14 kn

Opcina Gornja Vrba – pražnjenje jednom tjedno
Domadnstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I- 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Opclna Klakar – pražnjenje jednom tjedno
Dornacinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I – 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Opcina Oriovac – pražnjenje jednom tjedno
Dornacinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 1-557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Podcrkavlje – pražnjenje svaki drugi tjedan
Domaćinstva – posuda 120 I – 22,14 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 31,04 kn
spremnik 1100 I – 279,21 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Sibinj – pražnjenje jednom tjedno
Domaćinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 56,31 kn
spremnik 1100 I – 505,40 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Sikirevci – pražnjenje jednom tjedno
Dornaćlnstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I – 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Općina Slavonski Šamac – pražnjenje jednom tjedno
Domaćinstva – posuda 120 I – 41,80 kn
Pravne osobe – posuda 120 I – 61,95 kn
spremnik 1100 I – 557,14 kn

Mjesečno pražnjenje komunalnog otpada – cijene sa PDV-om

Kanta 120 L
Spremnik 1100L
Roll_kontejner
Roll kontejner 36m3

Poštovani korisnici,

TVRTKA JAKOB BECKER D.O.O. OTKUPLJUJE POVRATNU AMBALAŽU U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU VRBSKA ULICA 16, GORNJA VRBA

U svrhu nastavka izgradnje našeg sustava gospodarenja otpadom na održivi način, te nakon što smo osigurali odgovarajući prostor i informatičku podršku u sklopu reciklažnog dvorišta, Vrbska ulica 16

dana 08.06.16. smo potpisali Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša za preuzimanje ambalaže sa povratnom naknadom(0,50 lipa /komad).

Povratna ambalaža primat će se svaki radni dan od 7 do 15 sati.

OBAVIJEST O VIŠKU KOMUNALNOG OTPADA

OBAVIJEST O VIŠKU KOMUNALNOG OTPADA Obavještavamo korisnike usluga odvoza komunalnog otpada, da se višak otpada kojeg su korisnici do sada odlagali pored spremnika ili na spremnik više neće odvoziti. Višak komunalnog otpada će se odvesti SAMO u namjenskim vrećama s logom tvrtke Jakob Becker koje možete kupiti u upravnoj zgradi tvrtke. Sav otpad koji ne bude u našim spremnicima neće se odvesti. Zahvaljujemo na razumijevanju!

Obavijesti o višku otpada

Ovo su naši brojevi :

-1
Općina
>
Mjesta
>
Korisnika

JAKOB BECKER d.o.o.

Radno vrijeme:
Pon-Pet od 7:00 do 15:00 h
Pauza:od 11:00 do 11:30 h

Vrbska ulica 16 35207 Gornja Vrba Telefon : 035 430 081 Telefax: 035 430 080
e-mail:jakob-becker@sb.t-com.hr